Vyberte si Bonus, alebo Bonusovú zľavu.
Viac tu

Akcia

Výpredaj

PANASONIC RP-WF830E-K bezdrôt. slúchadlá
bonus
Bonus: 2,62 €
Nákupný košík
Obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode Ajtech.sk
1 - Úvodné ustanovenia
2 - Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
3 - Spôsob prepravy a platby za prepravu
4 - Platba za objednané produkty
5 - Termín dodávky
6 - Reklamácia
7 - Odstúpenie od zmluvy
8 - Ochrana osobných údajov
9 - Záverečné ustanovenia

1.Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode spoločnosti VBV Invest s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len predávajúci), ktorý je i prevádzkovateľom. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod..

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu Ajtech.sk sú považované za záväzné, okrem vyžiadania cenovej ponuky na náhradné diely formou objednávky. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

V prípade vyžiadania cenovej ponuky na náhradné diely formou objednávky,
ktoré nemajú uvedenú cenu, alebo je cena „NULOVÁ“, objednávka sa stáva záväznou až po odsúhlasení cien kupujúcim.

Objednávka je záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prijatím záväznej objednávky. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie „Potvrdenie prijatia k ďalšiemu spracovaniu“, ktoré je zasielané automaticky na Váš e-mail.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Táto adresa musí byť v Slovenskej republike.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu Ajtech.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Ochrana týchto údajov je popísaná v odseku „Ochrana osobných údajov“

3. Spôsob prepravy a platby za prepravu

Zásielkou - Objednaný výrobok je zabalený a poslaný prepravnou spoločnosťou Geis Parcel SK s.r.o. a to vrátane príslušných dokumentov (predajného dokladu, záručného listu, návodu na použitie, atd.). Platba za prepravné sa riadi čiastkou objednávky a cenníka prepravnej spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o..

Ceny prepravy kuriérom -  Cena prepravy závisí od hmotnosti balíka. 
 
Geis Parcel SK
00 - 10 Kg: 03,43€ s DPH
10 - 20 Kg: 03,83€ s DPH
20 - 30 Kg: 04,22€ s DPH
30 - 40 Kg: 05,02€ s DPH
40 - 50 Kg: 05,54€ s DPH
 
Za dobierku účtujeme poplatok 1,00 € s DPH.. Za balné neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky.
 
Vyššie uvedený cenník je platný pre zásielky na území Slovenskej Republiky. Zásielky odosielané do zahraničia sa riadia vlastným cenníkom.
 
V prípade nadrozmerného tovaru (napr. záhradný traktor) sa bude účtovať prepravné individuálne.
 
4. Platba za objednané produkty

Na zaplatenie Vami vybraného tovaru máte na výber niekoľko možností:

 • Dobierka - zaplatíte v hotovosti priamo kuriérovi pri doručení Vami objednaného tovaru.
 • Platba vopred bankovým prevodom
 • Internetová platba VÚB Pay
 • Platba na splátky - Quatro

5. Termín dodávky

V prípade zásielky tovaru na dobierku - tovar je expedovaný zo skladu do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

V prípade platby prevodným príkazom - tovar je expedovaný zo skladu do 7 pracovných dní od pripísania prostriedkov na účet spoločnosti VBV Invest s.r.o..

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty, najmä v období vianočných sviatkov. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailovej alebo sms správy. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, expedičná lehota môže byť predĺžená najviac tak, aby bola objednávka kupujúceho vždy splnená do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu.

6. Reklamácia


Prípadné reklamácie budú vybavované v súlade s “Reklamačným poriadkom” internetového obchodu spoločnosti
VBV Invest s.r.o. a právnym poriadkom platným na Slovensku.

„Reklamačný poriadok” tohto internetového obchodu je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci - spotrebiteľ (v tomto článku ďalej len „kupujúci“) je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru (poslednej časti objednaného tovaru), a to bez uvedenia dôvodu.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, a zároveň ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo odstúpiť od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru vyrobeného na mieru,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Pre účinné odstúpenie od zmluvy je potreba, aby kupujúci oznámil predávajúcemu, že uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy, a to formou listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na kontaktnú adresu predávajúceho alebo na e-mailovou adresu: reklamacie@ajtech.sk, prípadne jednoznačne formulovaným ústnym vyhlásením kupujúceho vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy učineným osobne v ktorejkoľvek predajni predávajúceho voči pracovníkovi predávajúceho oprávnenému k prijímaniu týchto oznámení. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy čiastku zaplatenej kúpnej ceny za tovar vrátane DPH a ďalšie platby, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane platby za dopravu tovaru kupujúcemu. Predávajúci vráti kupujúcemu uvedenú čiastku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci v odstúpení od zmluvy neuvedie niečo iné. Pre vrátenie platby, ktorú kupujúci uskutočnil prostredníctvom platobnej karty, sa použije platobný prostriedok, ktorý kupujúci uviedol v odstúpení od zmluvy. Kupujúcemu nebudú v tejto súvislosti účtované žiadne poplatky.

Platbu predávajúci kupujúcemu vráti po vrátení tovaru alebo ak kupujúci hodnoverne preukáže, že tovar odoslal späť predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť, skontrolovať a odskúšať, a to takým spôsobom, ako pri nákupe v ktorejkoľvek predajni predávajúceho, tzn. v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zistenie, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstupuje od zmluvy, nie je oprávnený s tovarom zaobchádzať nad vyššie uvedený rozsah, najmä ho používať. V prípade odstúpenia od zmluvy by teda kupujúci mal predávajúcemu vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, bez známok  opotrebovania spôsobeného jeho používaním a pokiaľ je to možné, vrátane originálneho obalu. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak je s kupovaným tovarom poskytovaný ďalší tovar zdarma (napr. v rámci akčnej ponuky) a ak kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť aj tovar poskytnutý predávajúcim zdarma. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude tovar vrátený predávajúcemu nekompletný, ušpinený, poškodený, opotrebovaný v dôsledku jeho používania alebo inak znehodnotený, nemá to síce vplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy, ale predávajúcemu vzniká nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vráteného tovaru, ktoré bolo spôsobené neprípustným zaobchádzaním s tovarom.

Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, ak výrobok mal vlastnosti uvedené v popise poskytnutom predávajúcim a nebol vadný. Tieto náklady nesie kupujúci aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na doručovaciu adresu predávajúceho pre vrátenie tovaru (VBV Invest s.r.o., M.R.Štefánika 216, 09301 Vranov nad Topľou). Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci poskytuje dobrovoľne predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska (ulica, číslo domu, obec, PSČ), telefónny kontakt, e-mailová adresa, bankové spojenie, prípadne názov alebo obchodná firma, miesto podnikania alebo sídlo, IČO, IČ DPH, a to za účelom uzatvorenia zmluvy s predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu (e-shopu).


Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), aby predávajúci ako prevádzkovateľ zhromažďoval a spracovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, ktoré sú pre tento účel vytvorené.


Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov, a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie uzavretých kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, odosielaním informačných e-mailových správ, zabezpečenia prepravných služieb a za účelom sprehľadnenia jeho objednávok na internetovej stránke.


Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


Kupujúci udeľuje predávajúcemu vyššie uvedený súhlas na dobu neurčitú, pričom ho kupujúci môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Osobné údaje budú spracovávané ručne aj automatizovane. Kupujúci udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov dobrovoľne.


Poskytnuté osobné údaje budú spracované prostredníctvom zamestnancov predávajúceho a budú sprístupnené len zmluvne zaviazaným tretím osobám (sprostredkovateľom), a to len v nutnom rozsahu. Všetky osoby zúčastnené na zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov podliehajú v rámci plnenia svojich pracovných úloh zákonnej alebo zmluvne prevzatej povinnosti mlčanlivosti. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom.


Kupujúci, ktorý sa zaregistroval na internetových stránkach predávajúceho, má umožnený prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o jeho osobe predávajúci zhromažďuje a spracováva, a to priamo po prihlásení na internetovej stránke predávajúceho. Na tomto mieste môže kupujúci svoje osobné údaje kontrolovať a aktualizovať.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky a taktiež aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu internetového obchodu Ajtech.sk. Odoslaním objednávky (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavec 1 obchodného zákonníka dohodli, že pokiaľ nie je podmienkami vyslovene stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. §409 a násl.

Zmena cien vyhradená.

Kontaktujte nás

 • VBV Invest s.r.o.
 • M.R.Štefánika 216
 • 093 01 Vranov nad Topľou
 • Tel: 0915 915 144
 • Email: eshop@ajtech.sk
UPOZORNENIE: Systém BONUSOVÉHO predaja ako aj všetky údaje uložené na tom to e-shope sú naším výlučným vlastníctvom a akékoľvek kopírovanie, či napodobňovanie bonusového predaja je podľa platnej právnej úpravy SR zakázané.
 
Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií TU.