Naše stránky využívajú súbory cookie, vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenie. Ako zmeniť tieto nastavenia nájdete tu:
Viac informácií...   
ROZUMIEM

Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
Iba u nás
BONUS
alebo
BONUSOVÁ ZĽAVA
Bonusová zľava
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky


Vymedzenie pojmov

Odstúpenie od zmluvy
          - Práva predávajúceho 
          - Práva kupujúceho
          - Spôsob vrátenia tovaru 
          - Vrátenie poškodeného tovaru 
          - Finančné vyrovnanie
Záručné podmienky
Reklamácia tovaru
          - Reklamačný poriadok
          - Reklamačný formulár
          - Adresa pre reklamácie
Ochrana osobných údajov

 
Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len všeobecné obchodné podmienky) označuje spoločnosť SVK Tech Capital s.r.o., M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou , IČO: 36 463 825, Zapísaný v registri OS Prešov Oddiel Sro. Vložka číslo: 11903/P (ďalej len ako „predávajúci“), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu ajtech.sk.

 

Zákaznícke centrum:                                                                            Reklamačné oddelenie:

eshop@ajtech.sk     +421 915 915 144                                               reklamacie@ajtech.sk     +421 915 915 144

 

Orgán dozoru a dohľadu
· Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
· Tel. č.: 051/ 7721 597 fax. č.: 051/ 7721 596

Ak povaha výrobkov – Alkohol, Tabakové výrobky, Erotický tovar, vyžaduje overenie veku Kupujúceho v zmysle zákona č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť, je kupujúci pred vstupom do sekcie Alkohol, Tabakové výrobky, Erotický tovar, povinný potvrdiť svoj vek. Ak kupujúci spĺňa vekovú podmienku minimálne 18 rokov, môže si z ponuky Predávajúceho Alkohol, Tabakové výrobky, Erotický tovar, vytvoriť objednávku. Potvrdenie veku uchováva Predávajúci pre prípad overenia.

 

1. Vymedzenie pojmov:

1.1. Fyzická osoba nepodnikateľ – je to osoba ktorá pri objednávaní tovaru nekoná pri uzatváraní zmluvy na
diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. (ďalej len „fyzická osoba“)
1.2. Podnikateľ (fyzická osoba, právnická osoba)- je to osoba, ktorá pri objednávaní tovaru koná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ďalej len „podnikateľ“
1.3. Kupujúci - je spotrebiteľ „fyzická osoba“ alebo „podnikateľ“
1.4. Predávajúci - je obchodná spoločnosť SVK Tech Capital s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 216, 09301 Vranov ad Topľou, IČO: 36 463 825, Zapísaný v registri OS Prešov Oddiel Sro. Vložka číslo: 11903/P
1.5 GDPR - General Data Protection Regulation - súbor opatrení vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
1.6 Osobné údaje - Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Tovar je možné objednávať prehliadaním katalógu na našej webovej stránke www.ajtech.sk a pomocou operátora na telefónnej linke +421 915 915 144 (Po – Pia: 8:00 – 17:00)

2. Pri objednávaní cez náš internetový obchod uveďte:
2.1.
Ak objednávate ako spotrebiteľ pre vlastnú spotrebu alebo na spotrebu pre príbuzných t.j. ako fyzická osoba nepodnikateľ, uveďte meno a priezvisko, adresu., telefónne číslo a e-mailovú adresu.
2.2. Ak tovar objednávate ako podnikateľ v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte obchodné meno, Vaše meno a priezvisko IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo vašej podnikateľskej činnosti.
2.3. Ak tovar chcete doručiť na inú adresu ako je Vaše sídlo uveďte aj uvedenú adresu doručenia.

3. Po vytvorení objednávky a následnom odoslaní po jej zaevidovaní v našom systéme Vám bude poslané potvrdenie o prijatí Vašej objednávky. Predpokladaný termín dodávky na určenú adresu ako aj detaily objednávky s Vami dohodneme mailom. Na vašu e-mailovú adresu Vám budú postupne posielané ďalšie informácie o stave vybavovania Vašej objednávky.

4. Prvotné potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho ešte neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá až záväzným akceptovaním e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, respektíve že bol expedovaný .

5. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar dodať kupujúcemu najneskôr do 30 dní, ak nedošlo k inej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim . Dodanie tovaru obvykle zabezpečuje cez kuriérske spoločnosti v pracovné dni medzi 9:00 až 18:00 hod. Tovar z nášho skladu je obvykle expedovaný do dvoch pracovných dní.

6. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) pri spracovaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté za účelom splnenia kúpnej zmluvy tretím stranám, resp. okruhu príjemcov uvedeným v bode 29.7.

7. Pri každom odovzdaní tovaru Vám spolu s tovarom je doručený daňový doklad, ktorý je obvykle vložený v doručenom balíku. Pri preberaní tovaru je Vám doručený doklad o prevzatí tovaru a doklad o zaplatení v prípade doručenia na dobierku.

8. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim dňom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
8.1  ak sa tovar, ktorý pozostáva z viacerých kusov dodáva postupne, okamihom prevzatia posledného kusu.
8.2 tovary objednané v jednej objednávke po dohode s kupujúcim respektíve z dôvodu výhodnejšej ceny prepravy dodávajú osobitne, okamihom, keď bol dodaný posledný kus.

9. Kúpna cena tovaru je vždy následne potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci zaškrtnutím polička „Súhlasím s obchodným podmienkami „potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

10. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

11. Všetky uvádzané akcia na našom internetovom obchode platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

12. Bežná cena znamená cenu tovaru, ktorá môže byť preškrtnutá, je cena nezáväzne doporučená výrobcom respektíve dodávateľom, za ktorú predmetný tovar ponúkame bez zohľadnenia celkových možných bonusov, zľavových akcií ako aj marketingových kampaní na podporu predaja. Do objednávky je vždy zahrnutá cena ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu.

13. Odstúpenie od zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy

13.1. Predávajúci
13.1.1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob
13.1.2. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy ak výrobca prerušil výrobu a tovar je už nedostupný
13.1.3. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy ak dodávateľ predávajúceho vyradil uvedený tvar z ponuky
13.1.4. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy ak dodávateľom alebo výrobcom boli vykonané také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci.
13.1.5. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy  ak nie je schopný dodať tovar ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
13.1.6. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy ak nie je schopný dodať tovar v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode a to z dôvodu chybne uvedenej alebo náhlej zmeny ceny dodávateľom o ktorej kupujúci ešte nebol informovaný.
13.1.7. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy ak vyhodnotí , že kupujúci koná nekalo, napríklad už niekoľkokrát si objednal tovar, ktorý od kuriera ani neprevzal. Za nekalé správanie sa považuje dve neprevzaté objednávky od kuriéra.
13.1.8. O neschopnosti dodať tovar kupujúcemu je predávajúci povinný neodkladne informovať kupujúceho (e-mailom, respektíve telefonický) a v prípade ak kupujúci už zaplatil zálohu na účet predávajúceho za objednaný tovar, predávajúci je povinný zaplatenú zálohu vrátiť kupujúcemu na účet do 14 dní od do dňa keď informoval kupujúceho že odstupuje od zmluvy. z dôvodu vyššie uvedených podmienok.
13.1.9. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúcim, nevznikajú žiadne nároky kupujúceho voči predávajúcemu.
13.2. Kupujúci
13.2.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu
13.2.2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať neznamená že tovar môže používať.
13.2.3. Môže uplatniť právo odstúpenia od zmluvy e-mailom na adresu reklamacie@ajtech.sk respektíve v listinnej podobe na adresu spoločnosti.
13.2.4. Odstúpením od zmluvy kupujúcim respektíve predávajúcim rušia sa všetky prípadné predchádzajúce dohody respektíve doplnkové zmluvy , ktoré boli k predmetom odstúpenej zmluvy.

14. Spôsob a stav vrátenia tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy:
14.1.
Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar, ktorý je predmetom zmluvy najneskôr do 5 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy na adresu prevádzky spoločnosti, SVK Tech Capital s.r.o., M.R.Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou, spolu s č. účtu, na ktorý si praje vrátiť peniaze.
14.2. V prípade odstúpenia od zmluvy, kupujúci je povinný vrátiť tovar v pôvodnom originálnom obale (ak sa jedná o tovar ktorý bol zabalený v kartónovej krabici), nepoškodený a nepoužívaný, originál doklad o nadobudnutí tovaru, originál záručný list ak bol predmetom dodávky, vrátane všetkej dokumentácie a v samostatnom liste prehlásenie o odstúpení od zmluvy s menom a priezviskom kupujúceho a číslo účtu pre finančné vyrovnanie.
14.3. Kupujúci nepreberá tovar, ktorý bude poslaný (vrátený) kupujúcim na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prevzatý a bude považovaný za nevrátený.
14.4. Pri vracaní tovaru iným spôsobom ako osobným, odporúča sa tovar poistiť.
14.5. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.
14.6. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné zvýšené náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
14.7. Platby budú kupujúcemu vrátené do najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.
14.8. Vrátenie platby - Úhrada bude uskutočnená prevodným príkazom na účet kupujúceho, ktorý poslal v zmysle bodu 14.1. Kupujúci s predávajúcim sa môže dohodnúť aj na inom spôsobe vyrovnania.

15. Vrátenie poškodeného tovar pri odstúpení od zmluvy - práva predávajúceho
15.1.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
15.2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

16. Spôsob finančného vyrovnania pri odstúpení od zmluvy kupujúcim.
16.1.
Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar vrátane nákladov na dopravu za dodanie a poštovné ako aj iných nákladov a poplatkov, ktoré súviseli s predmetom dodávky v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa vrátenia tovaru od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a v stave podľa bodu 11.2. týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie v zmysle bodu 14. týchto všeobecných obchodných podmienok doručený na adresu prevádzky spoločnosti SVK Tech Capital s.r.o., M.R.Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou.
16.2. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu na vlastné náklady. V prípade, že nie je možné tovar, vzhľadom na jeho povahu rozmery a hmotnosť vrátiť poštou, v tom to prípade znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nie je možné, vzhľadom na povahu tovaru, jeho rozmery, váhu ako aj vzdialenosť kupujúceho od predávajúceho, vypočítať vopred. Predpokladaný odhad takýchto nákladov je od 3.- € do 200-€ v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a cenníka prepravných – kúrierskych služieb.

17. Neplatnosť odstúpenia od zmluvy.
17.1.
Pri nesplnení niektorých s podmienok uvedených týchto Všeobecných obchodných podmienkach kupujúcim odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné.
17.2. Predávajúci nie je povinný vrátiť žiadne platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu
17.3. Predávajúci má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaní, tovaru späť kupujúcemu.

18. Kedy kupujúci (spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy pri zakúpení služby – tovaru na internetovom obchode www.ajtech.sk
18.1.
poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
18.2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
18.3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
18.4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
18.5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
18.6. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
18.7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

19. Záručné podmienky a reklamačný poriadok.
Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom, ktorý je v samostatnej časti TU.
19.1. Záruka
19.2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., záručná doba trvá 12 mesiacov.
19.3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
19.4. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
19.5. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.
19.6. V prípade reklamácie nezodpovedáme za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení.

20. Záručné podmienky
20.1. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia vymedzenie pojmov, bod 1.3. trvá 12 mesiacov ak v záručnom liste respektíve v podmienkach výrobcu ie je stanovené inak.
20.2. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, bod 1.1. sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.
20.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený kuriérom, Kupujúci tento tovar prevezme, skontroluje úplnosť zásielky obal a dokumentáciu (faktúru, respektíve pokladničný blokl). Dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra.
20.4. Ak Kupujúci zisti, že tovar je dodaný v poškodenom prepravnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. Nárok Kupujúceho na poskytnutie nového tovaru v zmysle objednávky respektíve vrátenie kúpnej ceny zostava zachovaný a je to na rozhodnutí Kupujúceho
20.5. Ak počas záručnej doby po prevzatí tovaru Kupujúcim sa vyskytnú chyby Tovaru, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na takýto tovar.
20.6. Pri tovaroch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za chybu výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť
20.7. Pri tovaroch, ktoré majú opotrebiteľné časti (ako napríklad reťaze na pílach, nože na kosačkách.....) respektíve zanesený karburátor v spaľovacích motoroch sa záruka nevzťahuje.
20.8. Tovar zaslaný Kupujúcim späť Predávajúcemu na dobierku, Predávajúci nepreberá.

21. Odstúpenie od zmluvy
21.1.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
21.2. V prípade odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu Kupujúcim v stanovenej lehote Zákonom, je Kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu na vlastné náklady do sídla spoločnosti v nepoškodenom a nepoužívanom stave a v pôvodnom nepoškodenom obale.
21.3. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu uhradenú čiastku za tovar na účet Kupujúceho do 5 dní od vrátenia tovaru do sídla spoločnosti. Číslo účtu je povinný poslať Kupujúci Predávajúcemu e-mailom najneskôr v deň vrátenia tovaru na sklad Predávajúceho
21.4. V prípade reklamácie elekronickych zariadení – tovaru, v ktorých sú uložené dáta, Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Pred reklamáciou je kupujúci povinný takéto dáta si zálohovať.

22. Zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru
22.1.
Kupujúci bol poučený Predávajúcim o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) a to umiestnením tohto Reklamačného poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho. Kupujúci ako spotrebiteľ si ho pred odoslaním objednávky, čo aj pred odoslaním objednávky potvrdil, (zaškrtnutím príslušného polička v časti objednávka), že bol oboznámený s obchodnými podmienkami Predávajúceho ktorého súčasťou je aj reklamačný poriadok.
22.2. Ak sa pri reklamácií tovaru Kupujúcim (spotrebiteľ) jedná o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci (spotrebiteľ) právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci (spotrebiteľ) môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyby týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za novú - bezchybnú, ak to Kupujúcemu (spotrebiteľ) nespôsobí závažné ťažkosti.
22.3. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má Kupujúci (spotrebiteľ) právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu (spotrebiteľ), ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však Kupujúci (spotrebiteľ) nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chyb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má Kupujúci (spotrebiteľ) právo na primeranú zľavu z ceny veci.
22.4. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci (spotrebiteľ) právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
22.5. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

23. Uplatnenie a vybavenie reklamácie
23.1. Reklamáciu je možne uplatniť osobne v sídle spoločnosti, alebo poštou na adrese

SVK Tech Capital s.r.o.
Reklamačné oddelenie
M.R.Štefánika 876
093 01 Vranov nad Topľou

23.2. Pre rýchle vybavenie reklamácie je kupujúci povinný spolu s tovarom predložiť záručný list a doklad o nadobudnutí tovaru.
23.3. Ak Kupujúci vyžaduje odstránenie poruchy tovaru v záručnej dobe opravou:
23.3.1. V záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako Predajca. Kupujúci uplatni právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste a to u najbližšieho uvedeného subjektu v záručnom liste k miestu bydliska kupujúceho, aj v prípade že v záručnom liste je uvedený uvedený subjekt pre záručnú opravu v mieste sídla Predajcu.

23.3.2. V záručnom liste nie je uvedený iný subjekt pre účely záručných oprav tovaru. Záručnú opravu zaisti Predajca. Kupujúci pošle Predávajúcemu reklamáciu – reklamačný protokol Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí chyby tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.
23.4. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
23.5. Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.
23.6. Keď je reklamovaný tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo inému subjektu ktorý je oprávnený vykonávať záručné opravy, Kupujúci je povinný tovar zabaliť do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni pre poškodením a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade zasielania krehkého tovaru na reklamáciu doporučujeme tovar označiť príslušnými symbolmi.
23.7. Kupujúci nesmie posielať tovar na reklamáciu na dobierku. Taký to tovar Predávajúci neprevezme
23.8. Reklamovaný tovar doručený kurierom, zodpovedná osoba za Predávajúceho reklamovaný tovar prevezme a zaregistruje dátum prijatia v reklamačnom protokole, zároveň skontroluje obal, faktúru respektíve pokladničný doklad. Rozhodujúci dátum na plynutie lehoty na vybavenie reklamácie je dátum prijatia zásielky – reklamovaného tovaru od kuriéra.
23.9. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladne informuje kupujúceho (e-mailom, SMS, telefonicky, doporučeným listom) o spôsobe vybavenia reklamácie.
23.10. Predávajúci (v prípade že rieši reklamáciu predávajúci) respektíve servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
23.11. Pri každej návšteve servisného technika u Kupujúceho je servisný technik vystaviť Kupujúcemu protokol o zistených chybách reklamovaného výrobku V opačnom prípade zásah servisného technika nie je brány v úvahu.

24. Zánik nároku na uplatnenie záruky:
· V prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenie do prevádzky

· Neodborná manipulácia s tovarom

· Porušenie pečati a nálepiek, ktoré slúžia ako pečať, ak na výrobku sú

· Používanie tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií produktu

· Tovary ktoré majú spaľovacie motory – nezabezpečenie pravidelných servisných prehliadok ako sú výmena oleja, pravidelne čistenie filtrov, používanie vhodného paliva.

25. Alternatívne riešenie sporov
V prípade, že Kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci (spotrebiteľ) obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci (spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:
Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorat SOI pre Prešovský kraj
odbor technickej kontroly a ochrany spotrebiteľa
Obrancov mieru 6
080 00 Prešov,

Respektíve aj iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujuci (spotrebiteľ) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

27. Záverečné ustanovenie
V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo odporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15. 11. 2013. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. Na platne uzavretú zmluvu sa však vzťahujú reklamačné podmienky platné v čase uzavretia zmluvy.

28. Reklamačné oddelenie:
SVK Tech Capital s.r.o.
Reklamačné oddelenie
M.R.Štefánika 876
093 01 Vranov nad Topľou
Tel. +421 915 915 144 ; pracovné dni od 8:00 – 17:00 hod
 

29. Osobné údaje a ich ochrana podľa GDPR

29.1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť SVK Tech Capital s.r.o., M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou , IČO: 36 463 825, Zapísaný v registri OS Prešov Oddiel Sro. Vložka číslo: 11903/P (ďalej len ako „predávajúci“), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu ajtech.sk.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

29.2. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

•plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona

•oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona

•Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona


29.3. Účelom spracovania osobných údajov je :

• vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť

• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít prostredníctvom elektronickej pošty (zasielanie tzv. newsletterov)

Dotknutá osoba prejaví svoj jednoznačný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.ajtech.sk ,pri registrácii na internetovom obchode www.ajtech.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas dobrovoľným zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.ajtech.sk , aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing.

29.4. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.


29.5. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

29.6. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

29.7. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy :

Geis Parcel SK s.r.o.
Trňanská 6,
96 001 Zvolen
IČ DPH: SK 2023410301
IČO: 46 489 592
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S

Geis SK s.r.o.
Trňanská 6,
96 001 Zvolen
IČ DPH: SK 2020452687
IČO: 31 324 428
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S

DHL Parcel Slovensko s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava
IČO: 47 927 682
DIČ: 2024147400
IČ DPH: SK2024147400
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 100759/B

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

Predávajúci vyhlasuje, že poskytuje osobné údaje kupujúceho v rozsahu podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách iba na účely doručenia tovaru.

Zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu :

CreativeSites, s.r.o.
Heyrovského 8 841 03 Bratislava
IČO: 36662674
IČ DPH: SK2022226448
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.41834/B

29.8 Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

29.8. Za podmienok stanovených v Zákone máte právo :

• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky, po prihlásení sa do Vášho účtu, emailom na adresu spravca@ajtech.sk alebo poštou na adresu predávajúceho uvedenú hore v týchto obchodný podmienkach.

29.9. Tiež máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

29.30. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

29.31. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
.
29.32. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy

29.33. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá. je splnená umiestnením na internetovej stránke www.ajtech.sk

 

Vo Vranove nad Topľou dňa 24.05.2018

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia