Reklamačný poriadok


Postup pri doručení poškodeného tovaru.
Pred prebratím tovaru od prepravcu si pozorne skontrolujte dodaný tovar.
Ak má zásielka poškodený obal, alebo na prvý pohľad vyzerá, že by mohol byť tovar poškodený, zásielku nepreberajte.
Ak zistíte, že po rozbalení je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, obratom informujte prepravcu ako aj našu spoločnosť prostredníctvom reklamačného formulára alebo telefonicky na reklamačné oddelenie:
+421 908 988 731


Naše prepravné spoločnosti:

Geis SK s.r.o.
Trňanská 6,
96 001 Zvolen
IČ DPH: SK 2020452687
IČO: 31 324 428
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

Direct Parcel Distribution Sk s.r.o.
Technická 7
821 04 Bratislava
IČO: 35834498
DIČ 2021648739
IČ DPH SK2021648739
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26367/B

RaMax Courieir Service, spol.s.r.o
Albína Brunského 6
841 05 Bratislava
IČO: 3825456
DIČ 2020225515
IČ DPH SK 2020225515
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25438/B

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov.

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva

1.1. Kupujúci - je spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
1.2. Predávajúci - je obchodná spoločnosť SVK Tech Capital s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 216, 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 36463825, Zapísaný v registri OS Prešov Oddiel Sro. Vložka číslo: 11903/P
1.3. Pre fyzické a právnické osoby – podnikatelia môžu byť obchodné podmienky odlišné a sú upravené Obchodným zákonníkom. Fyzické a právnické osoby uvedené berú na vedomie
2. Záruka
2.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., záručná doba trvá 12 mesiacov.
2.2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
2.3. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
uvedený vymenený tovar.
2.4. Záruka sa vzťahuje na všetky vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Všetky opravy na odstránenie takýchto vád sú v záručnej dobe bezplatné.                                                2.5. V prípade reklamácie nezodpovedáme za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení.

3. Záručné podmienky

3.1. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia vymedzenie pojmov, bod 1.3. trvá 12 mesiacov ak v záručnom liste respektíve v podmienkach výrobcu ie je stanovené inak.
3.2. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, bod 1.1. sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.
3.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený kuriérom, Kupujúci tento tovar prevezme, skontroluje úplnosť zásielky obal a dokumentáciu (faktúru, respektíve pokladničný blokl). Dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra.
3.4. Ak Kupujúci zisti, že tovar je dodaný v poškodenom prepravnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. Nárok Kupujúceho na poskytnutie nového tovaru v zmysle objednávky respektíve vrátenie kúpnej ceny zostava zachovaný a je to na rozhodnutí Kupujúceho
3.5. Ak počas záručnej doby po prevzatí tovaru Kupujúcim sa vyskytnú chyby Tovaru, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na takýto tovar.
3.6. Pri tovaroch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za chybu výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť
3.7. Pri tovaroch, ktoré majú opotrebiteľné časti (ako napríklad reťaze na pílach, nože na kosačkách.....) respektíve zanesený karburátor v spaľovacích motoroch sa záruka nevzťahuje.
3.8. Tovar zaslaný Kupujúcim späť Predávajúcemu na dobierku, Predávajúci nepreberá.

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
4.2. V prípade odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu Kupujúcim v stanovenej lehote Zákonom, je Kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu na vlastné náklady do sídla spoločnosti v nepoškodenom a nepoužívanom stave a v podľa možnosti v pôvodnom nepoškodenom obale.
4.3. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Číslo účtu je povinný poslať Kupujúci Predávajúcemu e-mailom najneskôr v deň vrátenia tovaru na sklad Predávajúceho.
4.4. V prípade reklamácie elektronických zariadení – tovaru, v ktorých sú uložené dáta, Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Pred reklamáciou je kupujúci povinný takéto dáta si zálohovať.

5. Zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru

5.1. Kupujúci bol poučený Predávajúcim o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) a to umiestnením tohto Reklamačného poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho. Kupujúci ako spotrebiteľ si ho pred odoslaním objednávky, čo aj pred odoslaním objednávky potvrdil, (zaškrtnutím príslušného polička v časti objednávka), že bol oboznámený s obchodnými podmienkami Predávajúceho ktorého súčasťou je aj reklamačný poriadok.
5.2. Ak sa pri reklamácií tovaru Kupujúcim (spotrebiteľ) jedná o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci (spotrebiteľ) právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci (spotrebiteľ) môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyby týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za novú - bezchybnú, ak to Kupujúcemu (spotrebiteľ) nespôsobí závažné ťažkosti.
5.3. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má Kupujúci (spotrebiteľ) právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu (spotrebiteľ), ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však Kupujúci (spotrebiteľ) nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chyb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má Kupujúci (spotrebiteľ) právo na primeranú zľavu z ceny veci.
5.4. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci (spotrebiteľ) právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
5.5. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6. Uplatnenie a vybavenie reklamácie

6.1. Reklamáciu je možne uplatniť osobne v sídle spoločnosti, alebo poštou na adrese
SVK Tech Capital
Reklamačné oddelenie
Čemernianska 39
093 03 Vranov nad Topľou

6.2. Pre rýchle vybavenie reklamácie je kupujúci povinný spolu s tovarom predložiť záručný list a doklad o nadobudnutí tovaru.
6.3. Ak Kupujúci vyžaduje odstránenie poruchy tovaru v záručnej dobe opravou:
6.3.1. V záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako Predajca. Kupujúci uplatni právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste a to u najbližšieho uvedeného subjektu v záručnom liste k miestu bydliska kupujúceho, aj v prípade že v záručnom liste je uvedený subjekt pre záručnú opravu v mieste sídla Predajcu.
6.3.2. V záručnom liste nie je uvedený iný subjekt pre účely záručných oprav tovaru. Záručnú opravu zaisti Predajca. Kupujúci pošle Predávajúcemu reklamáciu – reklamačný formulár. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí chyby tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.
6.4. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
6.5. Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.
6.6. Keď je reklamovaný tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo inému subjektu ktorý je oprávnený vykonávať záručné opravy, Kupujúci je povinný tovar zabaliť do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni pre poškodením a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade zasielania krehkého tovaru na reklamáciu doporučujeme tovar označiť príslušnými symbolmi.
6.7. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
6.8. Reklamovaný tovar doručený kuriérom, zodpovedná osoba za Predávajúceho reklamovaný tovar prevezme a zaregistruje dátum prijatia v reklamačnom protokole, zároveň skontroluje obal, faktúru respektíve pokladničný doklad. Rozhodujúci dátum na plynutie lehoty na vybavenie reklamácie je dátum prijatia zásielky – reklamovaného tovaru od kuriéra.
6.9. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladne informuje kupujúceho (e-mailom, SMS, telefonický, doporučeným listom) o spôsobe vybavenia reklamácie.
6.10. Predávajúci (v prípade že rieši reklamáciu predávajúci) respektíve servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
6.11. Pri každej návšteve servisného technika u Kupujúceho je servisný technik vystaviť Kupujúcemu protokol o zistených chybách reklamovaného výrobku V opačnom prípade zásah servisného technika nie je brány v úvahu.
6.12. Zánik nároku na uplatnenie záruky:
· V prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenie do prevádzky
· Neodborná manipulácia s tovarom
· Porušenie pečati a nálepiek, ktoré slúžia ako pečať, ak na výrobku sú
· Používanie tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií produktu
· Tovary, ktoré majú spaľovacie motory – nezabezpečenie pravidelných servisných prehliadok ako sú výmena oleja, pravidelne čistenie filtrov, používanie vhodného paliva.

7. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci (spotrebiteľ) obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci (spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Bajkalská 21/A
PO BOX č.29
827 99 BRATISLAVA

Respektíve aj iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci (spotrebiteľ) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Záverečné ustanovenie

V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo odporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 01. 2017. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. Na platne uzavretú zmluvu sa však vzťahujú reklamačné podmienky platné v čase uzavretia zmluvy.

9. Reklamačné oddelenie:
SVK Tech Capital
Reklamačné oddelenie
Čemernianská 39
093 01 Vranov nad Topľou
Tel. +421 915 915 144 v pracovné dni od 8:00 – 17:00 hod

Často kladené otázky:

1. Od kedy plynie záruka?
- Záruka plynie od dátumu prevzatia tvaru

2. Započítava sa záručná doba počas tovaru ktorý som mal v oprave?
- Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.
- Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začína plynúť záručná doba znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru

3. Ako to je s darčekom, ktorý som k zakúpenému výrobku dostal?
- Na darčeky, ktoré ste dostali, nie je možné vyššie uvedené uplatniť.

4. V akom stave som povinný výrobok na reklamáciu poslať a s akými dokladmi.
- Zakúpený výrobok na reklamáciu v prípade ak reklamáciu vybavuje Predajca (V záručnom liste nie sú uvedené reklamačné strediska)je potrebné poslať podľa možnosti v pôvodnom balení, respektíve tak aby boli splnené podmienky prepravnej spoločnosti, ktorou tovar posielate. K tovaru je potrebné pribaliť kópiu nadobúdacieho dokladu, (faktúru, pokladničný doklad), ktorý zároveň slúži ako záručný list a záručný list ak bol vydaný. .
- V ostatných prípadoch závisí od dohody medzi servisným strediskom a Kupujúcim.
- K veľkým spotrebičom k Vám príde servisný technik osobne.
- Na reklamáciu je potrebné odovzdať kompletný výrobok aj s príslušenstvom vrátane príslušných hesiel (notebook, mobilné telefóny a pod.)

5. Som povinný pri záručnej oprave vždy predložiť záručný list.
- Pre uplatnenie záruky je nevyhnutne predložiť záručný list pri nasledovných značkach tovaru: STHIL, Stiga, Viking, MTD, CubCadet, Wolf garten, Electrolux, AEG, Gorenje, Indesit, Tatramat, LG, MAKITA, BOSCH, Kärcher
- Pri ostatných značkách stačí doložiť Faktúru respektíve pokladničný doklad. Ak bol pri výrobku dodaný aj záručný list, odporúčame predložiť záručný lis..

6. Ako postupovať keď pri zakúpenom tovare bol nevyplnený záručný list?
- nakoľko veľa produktov posielame v originálnom balení priamo kupujúcemu, ktoré nerozbaľujeme je samozrejmosťou, že ak je záručný list už pribalený pri výrobku, záručný list dostanete nepotvrdený.
- po odskúšaní tovaru nám záručný list pošlite poštou s kópiou faktúry do sídla spoločnosti na reklamačné oddelenie a my Vám ho potvrdený vrátime.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA VÝROBKOV ZNAČKY BOSCH!
V prípade, že ste si u nás zakúpili výrobok značky BOSCH Profi alebo BOSCH Hobby náradie, zaregistrujte ho TU a získajte predĺženú záruku až na 3 roky!

Reklamačný poriadok je platný od 1.1.2017

 

Technika pre dom, záhradu a dielňu

Ajtech.sk

Internetový obchod Ajtech.sk ponúka široké spektrum tovarov, profesionálny prístup a odbornú pomoc a poradenstvo pre svojich zákazníkov. Radi vám pomôžeme so správnym výberom záhradnej techniky, náradia do záhrady, zariadenia dielne či pomôcok pre domácich kutilov. 

Bonus k nákupuvýhodný bonus k zakúpenému produku

Výhodný nákuptisíce produktov v zľave každý deň

Široký sortimentširoká ponuka kvalitných produktov

Zákaznické centrumškolený personál vám vždy rád pomôže