Vyberte si Bonus, alebo Bonusovú zľavu.
Viac tu

Akcia

Výpredaj

Reklamačný poriadok internetového obchodu Ajtech.sk. 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej iba „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste v každej prevádzke spoločnosti VBV Invest s.r.o. dostupnom pre kupujúceho.

Predávajúcim je spoločnosť VBV Invest s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 29484/P (ďalej VBV Invest s.r.o. alebo „Predávajúci“). Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád tovaru v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy na diaľku s Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (podľa článku 2, písm. b)všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho).

Článok 2

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

Článok 3

Povinnosti kupujúceho pri doručení tovaru

Kupujúci by mal vo vlastnom záujme pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, mal by vo vlastnom záujme spísať s dopravcom protokol o poškodení zásielky a tento bez zbytočného odkladu poslať na e-mailovú adresu predávajúceho: eshop@ajtech.sk alebo poštou na kontaktnú adresu predávajúceho.

Článok 4

Lehota na uplatnenie reklamácie

Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov, pokiaľ spoločnosť VBV Invest s.r.o. neposkytne dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je zvyčajne vyznačená v záručnom liste priloženom k tovaru. Pri použitých tovaroch je záručná doba 12 mesiacov.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť.

Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta, ak bola reklamácia oprávnená a uznaná.
Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Článok 5

Právo kupujúceho na uplatnenie reklamácie

Záručná doba na tovar začína plynúť od dátumu jeho doručenia a prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ ako Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Začiatok záručnej doby sa tak posúva iba v prípade, že sú splnené všetky podmienky vyššie uvedené. Pokiaľ nie je splnená ktorákoľvek z nich, začína záručná doba plynúť odo dňa doručenia a prevzatia tovaru.

Pri uplatnení reklamácie obdrží kupujúci kópiu reklamačného protokolu, ktorým je povinný preukázať sa pri vybavení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Reklamácia nebude uznaná v prípade:
• ak vznikla vada alebo poškodenie tovaru preukázateľne nesprávnym používaním tovaru (napr. používaním v rozpore s návodom na použitie, použitím pri nesprávnom elektrickom napätí, pripojení na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym použitím kupujúceho alebo inej osoby,
• preukázateľných neoprávnených zásahov do tovaru,
• ak má predložený záručný list zrejmé známky neoprávnene vykonaných zmien údajov,
alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste,
• živelných pohrôm a ďalšími vonkajšími faktormi, ktoré sú v rozpore s používaním tovaru

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku, alebo jeho súčiastok. Bežným opotrebovaním výrobku alebo jeho dielov sa rozumie opotrebovanie predovšetkým:

 • žacích a rezných nástrojov (kosiacich a drviacich nožov, žabiek, rezných kotúčov, žacích
 • strún, pílových reťazí, strižných líšt záhradných a plotových nožníc a pod.);
 • nosných súčastí žacích a rezných nástrojov (unášačov a skrutiek nožov rotačných
 • kosačiek, vyžínacích hláv, unášačov a krytiek motorových kôs, bubnov bubnových
 • kosačiek, unášačov a vodítok lištových kosačiek, líšt reťazových píl);
 • pracovných častí strojov alebo príslušenstva (závitoviek a škrabiek snehových fréz,
 • turbín fukárov, vysávačov a čerpadiel, plunžerov tlakových umývačiek, pružín
 • vyhrabávačov, hviezdic (tŕňov) prevzdušňovačov, kief a metiel zberačov, metiel
 • rotavátorov a kultivátorov, nožov plečiek, hrotov brán a pod.);
 • ochranných prvkov (zachytávačov reťazí, bezpečnostných krytov, štítov);
 • súčastí klzných a valivých uložení (ložísk, puzdier a pod.);
 • súčastí klinových a reťazových prevodov (klinových remeňov, reťazí a pod.);
 • pracovných častí brzdových a spojkových systémov (obložení a pod.);
 • vzduchových, palivových a olejových filtrov a filtračných médií bazénových filtrácií;
 • gumových súčastí palivových a olejových vedení (membrán, hadičiek a pod.);
 • tesniacich prvkov z gumy a ďalších materiálov;
 • membrán a pätiek bazénových vysávačov;
 • fólií a plachiet pre bazény;
 • bazénových hadíc;
 • pojazdových koliesok a pneumatík;
 • akumulátorov;
 • zapaľovacích sviečok;
 • žiaroviek, poistiek, uhlíkov elektromotorov.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci odmietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia na náklady Predávajúceho. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť

Článok 6

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru
V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytnú vady, pre ktoré nemôže byť zakúpený tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len obmedzene, a je možné tieto vady odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie. Predávajúci môže vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný namiesto odstránenia vady.

V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia vád (aspoň 3 krát sa opakujúcej vady) alebo z dôvodu väčšieho počtu vád (aspoň 3 súčasne sa vyskytujúcich sa vád) na zakúpenom tovare.

V prípade neodstrániteľnej vady tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny.

Ak má tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

Pri použitých tovaroch Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím,alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.

Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do
prevádzky, je považovaná za vadu veci, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli:
- dohodnuté v kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť Predávajúceho,
- alebo vykonaná kupujúcim a vada vznikla z dôvodu nesprávnych pokynov uvedených
v návode k montáži alebo uvedenie tovaru do prevádzky.

Ak Predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj darovacia zmluva, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod takéhoto daru. Tento dar však nie je predaným tovarom, a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. V prípade, ak Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. V prípade, ak má dar vady, na ktoré Predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, odstupuje sa aj od darovacej zmluvy, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. Nie je možné odstúpiť len od časti zmluvy ale len kúpnej zmluvy ako celku.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

Spotrebiteľ, ktorý nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, má možnosť riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov . Uvádzame odkazy na platformu (internetovú stránku) alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:

Článok 7

Súčinnosť kupujúceho

Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru). Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

Článok 8

Prevzatie tovaru zo záručnej opravy

Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného (1) mesiaca od uplynutia doby, kedy záručná oprava mala byť vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného (1) mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

Tento reklamačný poriadok je platný od 18.07.2014.

Kontaktujte nás

 • VBV Invest s.r.o.
 • M.R.Štefánika 216
 • 093 01 Vranov nad Topľou
 • Tel: 0915 915 144
 • Email: eshop@ajtech.sk
UPOZORNENIE: Systém BONUSOVÉHO predaja ako aj všetky údaje uložené na tom to e-shope sú naším výlučným vlastníctvom a akékoľvek kopírovanie, či napodobňovanie bonusového predaja je podľa platnej právnej úpravy SR zakázané.
 
Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií TU.